Sunday, May 22, 2011

मी कशाला आरशात पाहु ग....

मी कशाला आरशात पाहु ग....मी तर माझया रुपाची राणी ग ... :)

मला हे गण खूप आवडत .. आणि मी स्वतला ह्या गण्यात पाहते ...

http://www.dhingana.com/play/mi-kashala-aarshat-pahu-ga-banya-bapu/MzcxOTE%3D/pop/0

No comments:

Post a Comment